آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۸:۳۴
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
212300 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ (حسابرسي شده) سپرمي-پرميت ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۲۱:۴۰:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212100 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) حخزر-کشتيراني درياي خزر ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۱۲:۴۷:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211358 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) وزمين-بانک ايران زمين ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۱۲:۳۲:۴۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212344 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) وزمين-بانک ايران زمين ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۱۲:۲۸:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212318 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شکبير-پتروشيمي امير کبير ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۱۲:۱۲:۰۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212311 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه دوره ۰ ماهه منتهي به کالا-بورس کالاي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۱۰:۲۱:۰۲
212254 پيشنهاد هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه دوره ۰ ماهه منتهي به کالا-بورس کالاي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
۱۰:۱۴:۱۲
211880 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) کالا-بورس کالاي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۲۱:۰۷:۱۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212285 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کالا-بورس کالاي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۲۰:۰۹:۰۹
AttachUrl
211962 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ غصينو-صنعتي مينو ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۹:۲۷:۴۴
AttachUrl
211941 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ثعمرا-عمران و توسعه شاهد ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۹:۱۶:۳۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211964 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) غصينو-صنعتي مينو ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۸:۴۱:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211051 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۷:۱۶:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
204557 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ثشرق-سرمايه گذاري مسکن شمال شرق ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۵:۵۶:۰۰
PDFUrl AttachUrl
212155 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه دوره ۰ ماهه منتهي به ميهن-بيمه ميهن ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۵:۳۸:۴۶
212218 آگهي ثبت افزايش سرمايه وسين-بيمه سينا ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۵:۱۶:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212204 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انرژي-بورس انرژي ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۵:۰۳:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212176 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره ثقزوي-عمران و سازندگي استان قزوين ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۴:۳۶:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212156 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ودي-بيمه دي ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۴:۲۹:۵۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212162 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) وايران-ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۳:۱۲:۱۶
AttachUrl
212142 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) وايران-ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۱۱:۵۰:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212113 تأييد گزارش توجيهي هيئت مديره درخصوص افزايش سرمايه توسط هيئت مديره دوره ۰ ماهه منتهي به ميهن-بيمه ميهن ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۰۹:۵۱:۱۸
198345 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ثتران-سرمايه گذاري مسکن تهران ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۰۹:۱۹:۴۷
PDFUrl AttachUrl
212088 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دشيري-شيرين دارو ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۰۸:۴۲:۵۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
212086 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دشيري-شيرين دارو ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۰۸:۲۶:۰۶
AttachUrl
212075 گزارش کنترل هاي داخلي سال مالي ۹۳ (به پيوست) بمپنا-توليد برق عسلويه مپنا ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۰۸:۲۵:۲۰
AttachUrl
209088 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۲۰:۲۹:۳۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211956 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) ثرود-سرمايه گذاري مسکن زاينده رود ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۷:۵۰:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211737 مشخصات اعضا کميته حسابرسي و حسابرس داخلي (به پيوست) وايران-ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۷:۱۵:۳۵
AttachUrl
211570 گزارش کنترل هاي داخلي (به پيوست) وايران-ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۷:۱۵:۲۱
AttachUrl
211934 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بساما-بيمه سامان ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۴:۴۸:۵۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211994 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سمتاز-سيمان ممتازان کرمان ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۳:۱۲:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211675 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت پلي پروپيلن جم) جم-پلي پروپيلن جم ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۲:۰۷:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211960 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ سپرمي-پرميت ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۱۰:۲۹:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211946 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ غصينو-صنعتي مينو ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۰۹:۱۶:۱۴
AttachUrl
211944 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ غصينو-صنعتي مينو ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۰۹:۱۳:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211541 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره وسنا-سرمايه گذاري نيروگاهي ايران -سنا ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۱۷:۱۸:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211907 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) ورازي-بيمه رازي ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۱۷:۰۶:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
211897 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره غفارس-شير پاستوريزه پگاه فارس ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۱۶:۳۲:۴۳
HtmlUrl PDFUrl
211271 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) ورازي-بيمه رازي ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۱۶:۳۲:۳۸
HtmlUrl PDFUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۵۸۲,۹۷۷ بازار اول و دوم
۲۵۰,۰۴۸ بازار پایه
۶۳,۸۱۶ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران