آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  سه شنبه ۹ تير ساعت ۰۲:۲۹
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
217561 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تجار-گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۲۲:۴۸:۲۲
AttachUrl
217541 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) تجار-گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۶:۰۰:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217298 توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني سال مالي ۹۴ (به پيوست) کمرجان-بازرگاني و توليدي مرجان کار ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۵:۴۲:۴۹
AttachUrl
217026 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تجار-گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۵:۱۳:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217510 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تجار-گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۵:۰۹:۵۲
AttachUrl
217542 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) نتوس-پشمبافي توس ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۵:۰۲:۵۲
AttachUrl
217379 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) کوثر-بيمه کوثر ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۳:۰۵:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217376 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کوثر-بيمه کوثر ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۱۰:۳۲:۵۱
AttachUrl
217490 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نتوس-پشمبافي توس ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۰۸:۵۱:۱۳
AttachUrl
217418 آمار فروش خرداد ماه ۱۳۹۴ (به پيوست) کي بي سي-کي بي سي ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۹:۵۶:۲۷
AttachUrl
217419 اطلاعيه پرداخت وجوه تقدمهاي استفاده نشده و سود سهام (به پيوست) توريل-توکا ريل ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۹:۴۹:۵۸
AttachUrl
217473 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) فالوم-آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۹:۱۵:۱۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217330 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) تفيرو-مهندسي فيروزا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۸:۲۹:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217330 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) تفيرو-مهندسي فيروزا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۸:۲۹:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217374 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کوثر-بيمه کوثر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۷:۱۵:۲۷
AttachUrl
217459 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ميدکو-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۷:۰۴:۴۴
HtmlUrl PDFUrl
217452 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تفيرو-مهندسي فيروزا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۶:۳۳:۳۸
AttachUrl
217452 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تفيرو-مهندسي فيروزا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۶:۳۳:۳۸
AttachUrl
217437 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه دوره ۰ ماهه منتهي به بورس-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۶:۱۱:۲۴
AttachUrl
216586 پيشنهاد هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه دوره ۰ ماهه منتهي به بورس-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۶:۰۷:۵۴
AttachUrl
216447 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ وکادو-تکادو ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۶:۰۵:۴۱
HtmlUrl PDFUrl
216399 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) دتهران-تهران دارو ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۵:۰۴:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217407 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وتعاون-بيمه تعاون ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۴:۰۴:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217398 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه (اصلاحيه) ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۳:۳۰:۲۲
HtmlUrl PDFUrl
217375 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) دتهران-تهران دارو ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۳:۰۶:۳۴
AttachUrl
217103 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۱:۲۴:۳۴
HtmlUrl PDFUrl
217288 لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي وسين-بيمه سينا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۰۹:۵۶:۳۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217228 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۰۹:۵۰:۱۸
HtmlUrl PDFUrl
217301 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فالوم-آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۰۹:۴۷:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217297 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فالوم-آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۰۹:۴۱:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217283 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فالوم-آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۰۹:۳۳:۵۲
AttachUrl
216477 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ثعتما-سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۰۸:۴۱:۴۲
AttachUrl
217095 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) پلوله-توليدي گازلوله ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۹:۳۵:۰۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217133 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) نتوس-پشمبافي توس ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۷:۵۰:۲۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217230 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۷:۱۵:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217207 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پلوله-توليدي گازلوله ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۶:۲۷:۴۷
AttachUrl
217186 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) فالوم-آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۵:۱۸:۱۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
217191 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ولراز-ليزينگ رازي ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۴:۵۳:۳۰
AttachUrl
217044 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ولراز-ليزينگ رازي ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۴:۱۷:۵۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
216871 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحيه) وآتوس-توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۳:۵۷:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۵۷۰,۳۰۰ بازار اول و دوم
۲۵۲,۶۹۷ بازار پایه
۶۲,۶۸۳ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران