آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۳
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
201847 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ سمگا-گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
۱۰:۴۳:۰۰
HtmlUrl PDFUrl
201860 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ شزنگ-تجهيز نيروي زنگان ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
۱۰:۳۰:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
200732 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سمايه-بانک سرمايه ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۹:۳۱:۲۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201808 آگهي پرداخت سود سهام براي سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲/۱۳۹۲ (به پيوست) دي-بانک دي ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۹:۳۰:۴۳
AttachUrl
201655 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰(حسابرسي شده) کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۸:۱۷:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201702 پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۴ (حسابرسي شده) (به پيوست) بساما-بيمه سامان ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۴:۰۷:۵۵
AttachUrl
200283 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) شرانول-نفت ايرانول ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۱:۵۵:۰۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201720 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وکوثر-اعتباري کوثر مرکزي ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۱:۴۹:۳۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201716 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده وکوثر-اعتباري کوثر مرکزي ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۱:۴۲:۲۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201714 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) دتوليد-داروسازي توليد دارو ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۱:۲۳:۲۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201692 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دهدشت-صنايع پتروشيمي دهدشت ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۰:۴۹:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201685 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده دهدشت-صنايع پتروشيمي دهدشت ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۰:۴۱:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201085 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۰۹:۰۰:۴۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201558 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره لکما-کارخانجات مخابراتي ايران ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۵۳:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201231 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۹ ماهه فزرين-زرين معدن آسيا ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۳۲:۰۲
HtmlUrl PDFUrl
200759 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) فزرين-زرين معدن آسيا ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۳۱:۰۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201592 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) دتوليد-داروسازي توليد دارو ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۲۹:۴۷
HtmlUrl PDFUrl
201574 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰(اصلاحيه) پکوير-کوير تاير ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۷:۲۹:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
200722 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پکوير-کوير تاير ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۴:۲۲:۰۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201549 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۴:۱۲:۰۷
AttachUrl
201525 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دتوليد-داروسازي توليد دارو ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۳:۳۸:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201501 اولين پيش بيني سود هر سهم منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ حسابرسي شده (به پيوست) وخاور-بانک خاورميانه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۳:۱۶:۳۰
AttachUrl
195681 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره دشيري-شيرين دارو ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۲:۴۷:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201507 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده کازرون-پتروشيمي کازرون ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۲:۰۷:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201503 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ کازرون-پتروشيمي کازرون ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۲:۰۰:۴۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
200850 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) مارون-پتروشيمي مارون ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۱۱:۴۵:۱۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201459 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شلرد-کود شيميايي اوره لردگان ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۰۹:۵۳:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201456 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شلرد-کود شيميايي اوره لردگان ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۰۹:۵۲:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201382 درخواست تکميل اطلاعات سهامداري (به پيوست) وسرمد-بيمه سرمد ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۹:۲۳:۲۸
AttachUrl
201165 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ميدکو-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۷:۱۶:۰۳
HtmlUrl PDFUrl
201408 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره ممسني-پتروشيمي ممسني ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۷:۱۲:۰۷
HtmlUrl PDFUrl
201373 آگهي ثبت افزايش سرمايه آ س پ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۶:۵۱:۲۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201356 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره دهدشت-صنايع پتروشيمي دهدشت ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۵:۴۷:۲۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201246 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۵:۲۱:۴۸
HtmlUrl PDFUrl
201329 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) شکبير-پتروشيمي امير کبير ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۵:۱۴:۰۵
AttachUrl
200917 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۳:۱۴:۱۱
HtmlUrl PDFUrl
201291 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ثاصفا-ساختمان اصفهان ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۳۵:۱۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201288 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ثاصفا-ساختمان اصفهان ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۲۱:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
200557 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ وکادو-تکادو ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۱۹:۰۸
HtmlUrl PDFUrl
201221 پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۹۴/۱۲/۲۹ (به پيوست) ودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۰۱:۴۰
AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۵۹۱,۸۳۶ بازار اول و دوم
۲۳۱,۲۳۹ بازار پایه
۶۰,۶۴۰ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران