آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  شنبه ۳ آبان ساعت ۰۰:۰۷
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
184807 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) پتريران-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۹:۲۹:۵۲
AttachUrl
184879 يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ۶ ماهه منتهي به تاريخ ۹۳/۰۶/۳۱ (به پيوست) انرژي-بورس انرژي ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۸:۰۵:۵۶
AttachUrl
184901 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره بورس کالاي ايران-بورس کالاي ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۷:۲۶:۴۹
HtmlUrl PDFUrl
184885 گزارش امين اوراق مشارکت براي دوره منتهي به ۹۳/۶/۳۱ (به پيوست) شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۶:۰۹:۰۵
AttachUrl
184827 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره ذبالاس-مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۴:۱۷:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184745 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ سمگا-گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۳:۰۸:۴۸
HtmlUrl PDFUrl
184393 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ فسلير-سوليران ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۹:۰۰:۵۵
HtmlUrl PDFUrl
184469 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شاراب-پتروشيمي داراب ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۹:۰۰:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184275 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شجهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۹:۰۰:۰۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183866 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ حبندر-خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۵۹:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184615 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه ذوايران-ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۵۹:۰۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184646 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ذبالاس-مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۴۹:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184217 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ذوگستر-گسترش سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۴۷:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184054 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ وآرين-توسعه اقتصادي آرين ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۴۴:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184454 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ لکما-کارخانجات مخابراتي ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۴۲:۰۶
HtmlUrl PDFUrl
183688 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه قچار-فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۳۷:۵۲
HtmlUrl PDFUrl
182630 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه قشير-قند شيروان، قوچان و بجنورد ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۳۵:۳۹
HtmlUrl PDFUrl
184282 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بورس تهران-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۳۲:۲۳
HtmlUrl PDFUrl
184533 صورتهاي مالي شش ماهه سال ۱۳۹۳ حسابرسي نشده شرکت بيمه سرمد (به پيوست) وسرمد-بيمه سرمد ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۳۰:۴۷
AttachUrl
184290 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ قجام-قند تربت جام ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۲۹:۴۱
HtmlUrl PDFUrl
184154 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ساذري-آذريت ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۲۷:۵۸
HtmlUrl PDFUrl
184086 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بتک-کارخانجات کابل سازي تک ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۰۸:۲۶:۳۸
HtmlUrl PDFUrl
183714 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ذوايران-ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۷:۵۸:۵۹
HtmlUrl PDFUrl
184406 صورتهاي مالي مياندوره اي منتهي به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ ( حسابرسي نشده ) (به پيوست) رازي-بيمه رازي ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۲:۰۹:۵۸
AttachUrl
184353 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شفسا-پتروشيمي فسا ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۲:۰۵:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184626 آگهي ثبت افزايش سرمايه بورس تهران-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۳۲:۱۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184322 تعديل نرخ قرارداد حمل ريلي (به پيوست) توريل-توکا ريل ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۲۴:۲۳
AttachUrl
184512 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ توريل-توکا ريل ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۲۱:۲۶
HtmlUrl PDFUrl
182628 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ قشير-قند شيروان، قوچان و بجنورد ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۱۹:۳۹
HtmlUrl PDFUrl
184170 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ فرابورس-فرابورس ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۱۷:۰۹
HtmlUrl PDFUrl
183991 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تکنار-مجتمع معادن مس تکنار ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۱۵:۴۶
HtmlUrl PDFUrl
184448 صورتهاي مالي اساسي مياندوره اي ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسي نشده) (به پيوست) وآفرين-بيمه کارآفرين ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۱۳:۱۴
AttachUrl
184623 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام پخش-پخش البرز ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۱۱:۵۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184545 صورت هاي مالي دوره مياني شش ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳(حسابرسي نشده) (به پيوست) بيمه ميهن-بيمه ميهن ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۱۰:۴۶
AttachUrl
184042 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سپرده-سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۰۵:۲۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184055 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ارفع-آهن و فولاد ارفع ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۱۱:۰۴:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184538 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سمايه-بانک سرمايه ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۲۰:۲۸:۴۴
HtmlUrl PDFUrl
184395 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دشيري-شيرين دارو ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۲۰:۰۲:۲۳
HtmlUrl PDFUrl
184351 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۲۰:۰۰:۴۲
HtmlUrl PDFUrl
184138 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مارون-پتروشيمي مارون ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۱۹:۱۸:۵۷
HtmlUrl PDFUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۸۲,۰۷۴ بازار اول و دوم
۲۲۵,۴۲۷ بازار پایه
۶۶,۰۲۴ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران